Disclaimer
Gebruiksvoorwaarden website U   kunt   op   deze   website   alle   informatie   vrijblijvend   bekij- ken.    Caravanstalling    Develgans    behoudt    alle    rechten met   betrekking   tot   op   deze   website   gepresenteerde   tek- sten,   afbeeldingen   en   andere   materialen   waarop   de   au- teurswet van toepassing is. Op   het   downloaden   en   printen   van   de   geboden   infor- matie   voor   eigen   persoonlijk   gebruik   na,   is   het   niet   toe- gestaan   om   de   inhoud   van   deze   website,   zonder   uit- drukkelijke    schriftelijke    toestemming    van    Caravanstal- ling   Develgans,   over   te   nemen,   te   vermenigvuldigen   of op   welke   wijze   dan   ook   te   distribueren   of   openbaar   te maken. Website beheer Deze   website   is   gebouwd   en   wordt   beheerd   door   Ven- Vision.   Voor   vragen   en/of   klachten   met   betrekking   tot teksten,   afbeeldingen   en   andere   materialen   waarop   de auteurswet   van   toepassing   is,   kunt   u   een   e-mailbericht sturen naar: websitebeheer@develgans.nl Vormgeving,    inhoud    en    media    zijn    gerealiseerd    door VenVision.    Alle    overige    stockmedia    gebruikt    op    deze website   is   gelicentiëerd   door   Dirk   van   der   Ven   (eigenaar van    Venvision)    bij    Pond5    voor    Caravanstalling    Devel- gans   en   wordt   dan   ook   uitsluitend   en   indien   nodig   voor opdrachten   verstrekt   aan   VenVision   door   Caravanstal- ling   Develgans   in   communicatiemiddelen   van   Caravan- stalling Develgans door VenVision verwerkt.
Aansprakelijkheid inhoud website Alle   informatie   op   deze   website   is   te   goeder   trouw   en uitsluitend   voor   algemene   informatiedoeleinden   gepu- bliceerd.    Caravanstalling    Develgans    geeft    geen    garan- ties    over    de    volledigheid,    betrouwbaarheid    en    nauw- keurigheid   van   deze   informatie.   Elke   actie   die   u   onder- neemt   op   basis   van   de   informatie   die   u   op   deze   website vindt, is strikt op eigen risico. Caravanstalling   Develgans   is   niet   aansprakelijk   voor   ver- lies   en/of   schade   in   verband   met   het   gebruik   van   deze website.   Betreffende   links   naar   andere   sites,   diensten en   bronnen   op   het   internet.   Caravanstalling   Develgans heeft   controle   noch   verantwoordelijkheid   over   deze   an- dere   sites,   diensten   en   bronnen.   Hoewel   Caravanstal- ling   Develgans   ernaar   streeft   om   alleen   kwaliteitslinks naar   nuttige   en   ethische   websites   te   bieden,   heeft   Cara- vanstalling   Develgnas   geen   controle   over   de   inhoud   en aard   van   deze   sites.   Deze   links   naar   andere   websites impliceren   geen   aanbeveling   voor   alle   inhoud   die   op   de- ze   sites   te   vinden   is.   Site-eigenaren   en   inhoud   kunnen zonder   voorafgaande   kennisgeving   worden   gewijzigd   en kunnen   plaatsvinden   voordat   Caravanstalling   Develgans de   mogelijkheid   heeft   om   een   ​​link   te   verwijderen   die mogelijk 'slecht' is geworden. Verder   erkent   u   en   gaat   u   ermee   akkoord   dat   Caravan- stalling   Develgans   niet   direct   of   indirect   verantwoorde- lijk   of   aansprakelijk   is   voor   enige   schade   of   verlies   ver- oorzaakt   door   of   in   verband   met   het   gebruik   van   of   het vertrouwen     op     inhoud,     evenementen,     goederen     of diensten    die    beschikbaar    zijn    op    een    dergelijke    site, dienst   of   bron.   Alle   transacties   die   u   hebt   met   derden die   u   tijdens   het   gebruik   van   deze   website   hebt   gevon- den,   zijn   tussen   u   en   de   derde   partij,   en   u   stemt   ermee in    dat    Caravanstalling    Develgans    niet    aansprakelijk    is voor   enig   verlies   of   enige   claim   die   u   heeft   tegen   een dergelijke derde partij.
PRIVACYVERKLARING PRIVACYVERKLARING DISCLAIMER DISCLAIMER
OPENINGSTIJDEN
HALEN EN BRENGEN
BESCHIKBARE PLAATSEN
PRIJZEN
CONTACT
WELKOM
REGLEMENT
VERLENGEN EN OPZEGGEN
OPENINGSTIJDEN
HALEN EN BRENGEN
BESCHIKBARE PLAATSEN
PRIJZEN
CONTACT
WELKOM
REGLEMENT
VERLENGEN EN OPZEGGEN
CARAVANSTALLING DEVELGANS I LINDEWEG 90 - 3334 LA - ZWIJNDRECT - ZUID-HOLLAND - NEDERLAND
TEL.: