Privacyverklaring
Geen gebruik van cookies of andere informatievergarende technologie Met   deze   website   verzamelen   wij   op   geen   enkel   geautomatiseerde   wijze   persoonlijke   gegevens   en   wordt   ook niet   uw   bezoek   aan   deze   website   geanalyseerd   d.m.v   cookies   of   andere   digitaal   informatievergarende   tech- nieken.   Persoonsgegevens worden uitsluitend schriftelijk verzameld Wij   verzamelen   uw   gegevens   schriftelijk   wanneer   u   bij   ons   komt   stallen.   U   vult   deze   gegevens   persoonlijk   in op   het   stallingsformulier.   Deze   gegevens   voeren   wij   vervolgens   in   ons   digitale   systeem.   Deze   gegevens   be- staan   uit   uw   NAW-   en   contactgegevens,   het   type,   merk,   kenteken   en   lengte   van   uw   vakantiewagen,   en   gege- vens   over   hoe   u   bij   ons   stalt.      Deze   gegevens   hebben   wij   nodig   om   u   goed   van   dienst   te   kunnen   zijn   gedu- rende uw stallingsperiode bij ons en ten behoeve van onze fiscale financiële administratie. Verstrekking aan derden Klantgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit door wet verplicht is. Bewaartermijn Zodra   u   bij   ons   komt   stallen   zijn   wij   gedurende   de   wettelijk   aangegeven   termijn   verplicht   uw   gegevens   te   be- waren. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor   vragen   over   ons   privacybeleid   of   vragen   omtrent   inzage   en   wijzigingen   in   (of   verwijdering   van)   uw   per- soonsgegevens   kunt   u   te   allen   tijde   contact   met   ons   opnemen.   U   kunt   ons   ook   per   post   een   verzoek   toe- sturen   om   deze   gegevens   in   te   zien,   te   wijzigen   of   te   verwijderen.   Ook   kunt   u   een   verzoek   indienen,   om   een gegevensexport   op   te   vragen   voor   gegevens   die   wij   met   uw   toestemming   gebruiken,   of   gemotiveerd   aan- geven,   dat   u   de   verwerking   van   persoonsgegevens   door   ons   wil   laten   beperken.      Om   misbruik   hiervan   te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.   Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk   helpen   wij   u   graag   verder   als   u   klachten   heeft   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens.   Op grond   van   de   privacywetgeving   heeft   u   ook   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Autoriteit   Persoonsge- gevens   tegen   deze   verwerkingen   van   uw   persoonsgegevens.   U   kunt   hiervoor   contact   opnemen   met   de   Au- toriteit Persoonsgegevens. Websites van derden Houd   er   ook   rekening   mee   dat   wanneer   u   onze   website   verlaat,   andere   sites   mogelijk   een   ander   privacy- beleid   en   andere   voorwaarden   hebben   die   buiten   onze   controle   liggen.   Zorg   ervoor   dat   u   het   privacy-beleid van deze sites en hun servicevoorwaarden controleert voordat u zaken gaat doen of informatie uploadt. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij   behouden   het   recht   voor   om   wijzigingen   aan   te   brengen   in   deze   privacyverklaring.   Het   verdient   aan- beveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
PRIVACYVERKLARING PRIVACYVERKLARING DISCLAIMER DISCLAIMER
OPENINGSTIJDEN
HALEN EN BRENGEN
BESCHIKBARE PLAATSEN
PRIJZEN
CONTACT
WELKOM
REGLEMENT
VERLENGEN EN OPZEGGEN
OPENINGSTIJDEN
HALEN EN BRENGEN
BESCHIKBARE PLAATSEN
PRIJZEN
CONTACT
WELKOM
REGLEMENT
VERLENGEN EN OPZEGGEN
CARAVANSTALLING DEVELGANS I LINDEWEG 90 - 3334 LA - ZWIJNDRECT - ZUID-HOLLAND - NEDERLAND
TEL.: