Reglement
Wijzigingen reglement Dit   reglement   is   onder   voorbehoud   en   kan   wor- den aangepast. In   gevallen   waarin   dit   reglement   niet   voorziet   be- slist   de   verhuurder   van   de   caravanstalling   over stalling.
Definities Onder   stalling   wordt   verstaan   het   gehele   terrein dat eigendom is van Caravanstalling Develgans. Onder   vakantiewagen   wordt   verstaan   een   cara- van,   een   vouwwagen   of   een   kleine   aanhangwa- gen. Onder klant wordt verstaan diegene die een stal- lingsplaats huurt voor het stallen van een vakan- tiewagen. De verhuurder van de stalling is diegene die een stallingsplaats ter beschikking stelt, de eigenaren van Caravanstalling Develgans.
Algemene bepalingen Gasflessen   in   een   vakantiewagen   zijn   ten   streng- ste   verboden,   net   als   andere   explosieve   en   ont- vlambare   spullen.   Deze   dienen   door   de   klant   te zijn   verwijderd   voordat   de   vakantiewagen   de   stal- ling in gaat.   Vakantiewagens   worden   uitsluitend   in   en   uit   de stalling   geplaatst   door   de   verhuurder   van   de   stal- ling.   Vakantiewagens   dienen   uitsluitend   geparkeerd   te worden op de aangewezen parkeerplaats. Het   is   klanten   niet   toegestaan   om   zonder   toe- stemming   de   stalling   te   betreden.   Mocht   de   klant iets   uit   de   vakantiewagen   nodig   hebben,   dan   is het mogelijk hiervoor een afspraak te maken. Het   is   niet   toegestaan   om   afvalwater   van   bijvoor- beeld   de   vuilwatertank   van-   of   van   vochtvreters uit   de   vakantiewagen   op   het   terrein   van   de   stal- ling te lozen. De   caravanstalling   is   geen   verkooppunt.   Bezichti- gingen van derden zijn niet toegestaan. Het   gebruik   van   universele   afdekzeilen   op   vakan- tiewagens    is    niet    toegestaan    in    de    stalling.    De verhuurder   staat   wel   het   gebruik   van   een   afdek- zeil   toe   die   speciaal   op   maat   is   gemaakt   voor   de vakantiewagen, mits deze uv-bestendig is. Klanten   mogen   niet   harder   dan   tien   (10)   kilomter per   uur   (km/u)   rijden   op   het   terrein   van   Caravan- stalling Develgans.  
Ophalen en brengen Vakantiewagens   kunnen   uitsluitend   op   afspraak gebracht    en    gehaald    worden    gedurende    ope- ningstijden. Klanten    die    een    binnen    stallingsplaats    hebben dienen    minimaal    twee    (2)    werkdagen    van    te voren   telefonisch   door   te   geven   dat   zij   hun   va- kantiewagen nodig hebben. Klanten    die    een    buiten    stallingsplaats    hebben dienen   minimaal   één   (1)   werkdag   van   te   voren telefonisch   door   te   geven   dat   zij   hun   vakantiewa- gen nodig hebben. Alle    klanten    dienen    minimaal    één    (1)    werkdag van   tevoren   telefonisch   door   te   geven   wanneer zij   hun   vakantiewagen   weer   in   de   stalling   willen plaatsen. Bij   het   ophalen   en   brengen   dient   de   klant   duide- lijk de volgende informatie te verstrekken: 1)   De   voor-   en   achternaam   van   de   klant   zoals   op het stallingsformulier; 2)   Het   kentekennummer   van   de   vakantiewagen zoals op het stallingsformulier; 3)   Het   merk   van   de   vakantiewagen   zoals   op   het stallingsformulier; 4)   De   datum   en   tijd   waarop   de   klant   de   vakantie- wagen wil ophalen of terugbrengen.
Aansprakelijkheid Klanten   zijn   zelf   verantwoordelijk   om   verzekerd te   zijn   tegen   mogelijke   schade   aan   hun   vakantie- wagen,    zo    ook    voor    schade    veroorzaakt    door storm,   brand   en   andere   vormen   van   schade   door overmacht. De   verhuurder   van   de   stalling   erkent   geen   aan- sprakelijkheid   voor   schade   aan   een   vakantiewa- gen. 
Prijzen Klanten    kunnen    een    stallingsplaats    huren    voor een jaar tegen een prijs per strekkende meter. Klanten   kunnen   ook   voor   kortere   tijd   een   stal- lingsplaats huren tegen een dagtarief. De   verhuurder   van   de   stalling   behoudt   het   recht de   prijs   voor   een   stallingsplaats   jaarlijks   aan   te passen met inachtneming van de indexering. Prijzen   worden   voorgaande   het   nieuwe   stallings- jaar in de factuur aan de klant vermeld. Alle prijzen zijn inclusief btw.
Stallingsperiode Een   stallingsjaar   begint   op   de   dag   dat   de   klant komt   stallen   en   eindigt   op   dezelfde   dag   het   jaar daarop. Klanten    kunnen    ook    tijdelijk    stallen    tegen    een dagtarief.   De   klant   geeft   dan   zelf   aan   hoe   lang   de stallingsperiode is.
Verlengen stallingsplaats Een   maand   voor   het   begin   van   een   nieuw   stal- lingsjaar   ontvangt   de   klant   de   factuur,   die   voor het   ingaan   van   het   nieuwe   stallingsjaar   dient   te zijn   betaald   in   het   geval   de   klant   het   huren   van de stallingsplaats wenst te verlengen.
Opzeggen stallingsplaats Mocht   de   klant   de   stallingsplaats   willen   opzeg- gen,   dan   geeft   de   klant   dit   schriftelijk   of   telefo- nisch   aan   voor   het   ingaan   van   het   nieuwe   stal- lingsjaar.   De   factuur   hoeft   dan   als   niet   verzonden te worden beschouwd. Bij   het   tijdig   opzeggen   kan   de   klant   zijn   vakantie- wagen   op   afspraak   uiterlijk   op   de   laatste   dag   van het stallingsjaar ophalen. Wanneer   de   klant   na   het   begin   van   het   nieuwe stallingsjaar   opzegt   zal   voor   de   extra   dagen   dat de   vakantiewagen   in   de   stalling   staat,   het   dag- tarief   in   rekening   worden   gebracht.   Deze   dient de   klant   te   voldoen   voordat   de   vakantiewagen   op afspraak kan worden opgehaald. Restitutie   voor   het   vroegtijdig   opzeggen   van   de stallingsplaats is niet mogelijk.
Betalingen Betalingen dienen vooraf te worden voldaan.
Betalingswijze De klant kan betalingen voldoen door middel van bankoverschrijving of contante betaling.
Betalingsachterstand Bij   een   betalingsachterstand   van   de   klant   zal   bin- nen   wettelijke   kaders   stappen   worden   onderno- men tot incasso. De   kosten   die   hieruit   voortvloeien   zullen   bij   de klant in rekening worden gebracht.  
Privacy Klanten zijn zich er van bewust dat er bewakings- camera's zijn voor de beveiliging van hun vakan- tiewagen. Klantgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit door wet verplicht is.
Wijzigingen klantgegevens Wijzigingen    in    klantgegevens    dienen    niet    later dan   vijf   (5)   weken   voor   het   ingaan   van   het   nieuwe stallingsjaar   door   de   klant   aan   de   verhuurder   van de   stalling   telefonisch   of   schriftelijk   doorgegeven te worden. Wanneer   klantgegevens   niet   tijdig   door   de   klant zijn    doorgegeven    zullen    er    administratiekosten bij de klant in rekening worden gebracht.
Compensatieverbod De   klant   is   niet   gerechtigd   eigen   vorderingen   met betalingsvorderingen   van   Caravanstalling   Devel- gans      te   compenseren,   tenzij   de   vorderingen   van de    klant    ontegensprekelijk    of    rechtsgeldig    zijn verklaard.
Retentierecht De    klant    is    niet    bevoegd    betalingsvorderingen van    Caravanstalling    Develgans    met    rechten    op retentie   -   ook   op   basis   van   klachten   -   aan   te   reke- nen,   tenzij   deze   uit   dezelfde   overeenkomst   voort- vloeien.
Geldend Recht Voor   de   afsluiting   en   afwikkeling   van   alle   contrac- ten geldt het Nederlandse recht.
Ongeldige bepalingen Indien   een   of   meer   bepalingen   van   dit   reglement ongeldig   zijn,   doet   dit   geen   afbreuk   aan   de   gel- digheid   van   het   gehele   reglement   De   ongeldige bepaling   wordt   vervangen   door   de   relevante   wet- telijke bepaling.
Geldigheid Dit   reglement   treedt   in   werking   wanneer   de   klant zijn   vakantiewagen   op   het   terrein   heeft   staan   van de    verhuurder    van    de    stalling    (Caravanstalling Develgans),   ongeacht   of   er   een   schriftelijke   over- eenkomst ondertekent is of niet.
Verwijdering uit stalling Vakantiewagens   van   klanten   zonder   geldige   over- eenkomst   en/of   bewijs   van   betaling   worden   mo- gelijk   in   overleg   met   de      autoriteiten   uit   de   stal- ling verwijderd. Wanneer   de   klant   de   algemene   bepalingen   niet honoreert   en   zich   schuldig   maakt   aan   het   veroor- zaken   van   een   onveilige   situatie,   behoudt   de   ver- huurder   het   recht   om   de   klant   en   zijn   vakantie- wagen   te   verwijderen   van   het   terrein   en   de   toe- gang tot de stalling te verbieden.
PRIVACYVERKLARING PRIVACYVERKLARING DISCLAIMER DISCLAIMER
OPENINGSTIJDEN
HALEN EN BRENGEN
BESCHIKBARE PLAATSEN
PRIJZEN
CONTACT
WELKOM
REGLEMENT
VERLENGEN EN OPZEGGEN
OPENINGSTIJDEN
HALEN EN BRENGEN
BESCHIKBARE PLAATSEN
PRIJZEN
CONTACT
WELKOM
REGLEMENT
VERLENGEN EN OPZEGGEN
CARAVANSTALLING DEVELGANS I LINDEWEG 90 - 3334 LA - ZWIJNDRECT - ZUID-HOLLAND - NEDERLAND
TEL.: